Strona główna
Katedra
Dydaktyka
Rozkład zajęć
Studenci
Aktualności

PRACA DLA ASYSTENTA RODZINY W GOPS JASTRZĘBIA

Aktualności

:: PRACA DLA ASYSTENTA RODZINY W GOPS JASTRZĘBIA

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi poszukuje osoby na stanowisko: asystent rodziny.
 
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Osoba nie pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5. Osoba wypełniająca obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna, lub:
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub:
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 
Szczegóły oferty pracy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi:

do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998 Ośrodek Informatyki i Promocji