O projekcie
Aktualności
Zapytania ofertowe
Galeria
Dokumenty do pobrania
Plany zajęć
Regulaminy
Kontakt

O projekcie    

logo

PROJEKT   POWR.03.01.00-00-K205/16

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji 120 studentów i absolwentów wybranych kierunków Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1.12. 2016 do 31.10.2019 na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K205/16-00 pod nazwą „Kompetencje kluczem do kariery WF-P” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Grupę docelową stanowią studenci  kierunków: Filologia Angielska, Filologia Germańska, Pedagogika i Praca Socjalna.

Rezultatem będzie nabycie przez uczestników wsparcia w zakresie:

1. przedsiębiorczości - w ramach zajęć projektowych stworzą biznesplany profilowane w oparciu o kierunek studiów (usługi translatorskie, prywatne DPSy, usługi społeczne świadczone przez podmioty niepubliczne, przedszkola z językiem angielskim);

2. kompetencji interpersonalnych - w postaci treningu interpersonalnego, treningu  redukcji  stresu oraz warsztatów z asystentury rodzinnej;

3. kompetencji informatycznych - związanych z wyposażeniem, wyszukiwaniem, gromadzeniem i zarządzaniem informacjami o kompetencjach potrzebnych na rynku pracy, szkolenia specjalistycznego z oprogramowania CAT (narzędzi translatorskich);

4. kompetencji językowych - związanych z dodatkowym poszerzeniem o umiejętności techniczno-informatyczne, wsparciem w zakresie konwersacji z native speakerem języka obcego oraz warsztaty z tłumaczenia środowiskowego.

Ponadto studenci  w ramach projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych:

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Wspólny Dom" w  Wildze (studenci kierunku Pedagogika i Praca Socjalna),

- w Agencji Tłumaczeniowej SKRIVANEK w Warszawie (studenci kierunku Filologia Angielska i Filologia Germańska).

Wszystkie zaplanowane zadania są ukierunkowane na wspieranie i zwiększanie kompetencji zawodowych studentów i absolwentów Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.  Kwota dofinansowania: 481 791,86 zł            

 

 

 

______________________________________________________________________________
BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, 26-600 Radom, ul. J. Malczewskiego 20A, pok. 801,
tel. (48) 361 78 67, 506 507 677; fax.
(48) 360 73 60
e-mail:kompetencje@uthrad.pl
; www.kkk.uniwersytetradom.pl

 Copyright 1998-2017 Ośrodek Informatyki i Promocji