Aktualności
O projekcie
Harmonogram zadań
Zespół Zarządający Projektem
Uczestnicy Projektu
Jednostki realizujące projekt
Akty prawne
Wzory dokumentów
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
Galeria
Media o nas
Kontakt
Promocja projektu

O projekcie    

Data publikacji: 17.04.2018r.

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu od dnia 2 kwietnia 2018 roku na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju UTH Rad. realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER),  Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu wynosi 4 827 173,79 PLN.


Projekt obejmuje siedem zadań:

Zadanie 1 - Realizacja Programów kształcenia w językach obcych (M1),
Zadanie 2 - Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów
                  
kształcenia w UTH Rad. 
Zadanie 3 - Program Kompetencji studentów UTHRad.
Zadanie 4 - Organizacja staży studenckich w przedsiębiorstwach
Zadanie 5 - Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni
Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych
                    i administracyjnych UTHRad.
Zadanie 7 - Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych w UTHRad. w celu doskonalenia
                    jakości kształcenia

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w UTH Rad., podniesienie kompetencji studentów  odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji  kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Projekt realizowany będzie na sześciu Wydziałach Uniwersytetu: Mechanicznym, Transportu i Elektrotechniki,  Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Filologiczno-Pedagogicznym, Sztuki oraz przez Studium Języków Obcych, Bibliotekę Główną i Administrację Uczelni.


Projekt obejmuje realizację 4 modułów:

M1 - Moduł programów kształcenia,
M2 – Moduł podnoszenia kompetencji, 
M3 – Moduł programów stażowych,
M6 – Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 • opracowanie programów kształcenia w językach obcych
  (nowe specjalności: Computer Aided Engineering - CAE na Wydziale Mechanicznym
  oraz International Business & Finace - IB&F na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych),
 • włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia w UTHRad.
  (realizacja cyklicznych zajęć w języku angielskim i niemieckim poprzez włączenie
  wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia w UTH Rad.),
 • program kompetencji studentów UTHRad. (w tym kompetencji zawodowych,
  interpersonalnych, komunikacyjnych, informatycznych i z zakresu przedsiębiorczości)
  poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • organizację staży studenckich w przedsiębiorstwach,
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry UTHRad. (poprzez udział w szkoleniach,
  kursach językowych oraz w zagranicznych stażach dydaktycznych,
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej UTHRad.
  (szkolenia dla Działu Nauczania, Działu Infrastruktury,
  Działu Aparatury Zaopatrzenia i Transportu, Sekcji Zamówień Publicznych
  oraz Działu Kwestury i Działu Kadr),
 • tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych w UTHRad. w celu doskonalenia
  jakości kształcenia (przeprowadzenie digitalizacji prac artystycznych pracowników dydaktycznych
  Wydziału Sztuki oraz stworzenie w Bibliotece Głównej UTHRad. 4 stanowisk dla osób
  niewidomych i słabo widzących oraz niepełnosprawnych ruchowo).

Wsparciem objętych zostanie: 603 studentów, 106 pracowników naukowo-dydaktycznych
i 38 pracowników administracji UTHRad.


Okres realizacji projektu obejmuje cztery lata – od 2 kwietnia 2018 roku do 30 marca 2022 roku.

 

Szczegółowych Informacji udziela Biuro Projektu:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Malczewskiego 29, pok. 125, 
26-600 Radom
tel.: (48) 361 70 81,
E-mail: 
z105@uthrad.pl

 

 Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji