Strona Główna
Regulamin
Ogłoszenia
Rekrutacja
Kontakt

Strona Główna    

 

Projekt „Kompetencje dla centrów obsługi biznesu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Projekt nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt będzie realizowany od: 2019-09-02 do: 2021-08-31

Wnioskodawca – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

  • Kierownik Projektu – dr Renata Krajewska
  • Asystenta ds. merytorycznych – dr Beata Wieczerzyńska
  • Specjalista ds. rozliczeń finansowych – Grażyna Gutkowska

 

Cel główny Projektu:

Podniesienie umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców w nowoczesnych centrach obsługi biznesu przy wykorzystaniu technik i metod zarządzania i logistyki oraz narzędzi teleinformatycznych studentów UTH w Radomiu, przez odbycie i zaliczenie wysokiej jakości kursów e-learningowych dostępnych na platformie NAVOICA.pl do 2021 roku.

Rezultat Projektu:
Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie 3 kursów i przeprowadzenie ich w trzech edycjach.
Planowane do zrealizowania w ramach projektu zadania – stworzenie kursu:
 

  1. "Proffesional managment" w centrach obsługi biznesu – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie zwiększenia skuteczności i profesjonalizmu zarządzania w centrach obsługi biznesu przy wykorzystanie techniki metod zarządzania oraz narzędzi teleinformatycznych z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących zagadnienia i wykorzystujących zdobytych umiejętności w praktyce zawodowej
  2. Obsługa logistyczna w centrach biznesowych - podniesienie wiedzy, umiejętnościi kompetencji w zakresie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logiczne połączenie procesu logistycznego, sprzedażowego i bezpośredniego customer service.
  3. Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji - podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowania metody polegającej na kreowaniui wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w postaci nowych produktów innowacyjnych technologii usług, strategii, procesów programów edukacyjnych i programów biznesowych
     

Udział studentów w kursach e-learnigowych pozwoli na osiągnięcie celu głównego - podniesienie umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców w nowoczesnych centrach obsługi biznesu (BPO, SSC, ITo).

 Copyright 1998-2019 Ośrodek Informatyki i Promocji